maandag 26 september 2011

De goochelaar terug uit de hoed gehaald.......

Als kind van 5 of 6 jaar mocht ik ergens te Leuven, waarschijnlijk in de Miniemen in de Diestsestraat een optreden van een echte goochelaar, een zekere meneer Rasquin, meemaken. En dat is mij altijd bijgebleven.De man deed allerlei wonderlijke dingen met hoeden, zakdoeken en zelfs met een levend vogeltje, dat hij in een lamp toverde. En mijn besluit stond vast...ik zou ook leren goochelen. En zoals met de meeste kinderdromen : het is er nooit van gekomen.
Moeder heeft verteld dat de man verwant was aan de drukkersfamilie Symons, vrienden van voor de oorlog. In elk geval, ik ben hem nooit vergeten.
Een paar weken geleden, in juli 2011 kocht ik voor 50 eurocent een oud goochelboekje :Goocheltoeren met op de kaft een jongetje, die een konijn uit zijn hoed toverde. Het prentje kwam mij bekend voor. Het boekje werd geschreven door ene G. Rasquin, verscheen in de Mijlpaalserie als nr 41, uitgegeven door S.V. De Pijl in Brussel in 1946 en gedrukt bij de Drukkerij der HH.Harten. (Sint-Antoniusberg 1) Leuven, een drukkerij die zeker al bestond eind 19e eeuw, en die in de jaren 70 nog actief was.
Zou deze G. Rasquin, mijn favoriete goochelaar uit mijn kinderjaren zijn ? Hij was het. Bij het doorzoeken van een van de boekjes van Uytterhoeven vond ik een foto met de bekende kliek van de "Mannen van het Boelvaarke", een groep katholieke notabelen en betergestelden, die een Leuvense cabaretgroep hadden opgericht en van 1933 tot 1966 geregeld optraden voor de financiering van de kerk van O.-L.-Vrouw Middelares op de Diestsevest. Onder hen : Lucien Symons, uit de drukkersfamilie en voorvader van de televisie-Symonsen. Ook Gaston Rasquin, schoonbroer van Lucien, was een van de moderators. Ik herkende hem onmiddellijk op de foto zonder eerst de tekst te raadplegen.
Wat er van Gaston geworden is, weet ik niet. Hij is waarschijnlijk overleden. Zijn zus, Maria Rasquin stierf in 2006 of 2007 diep in de negentig en Lucien overleed aan een hartziekte toen hij in de zestig was.
De derde foto werd genomen in de Mechelsestraat 102 bij mijn ouders, en de meeste mensen zijn verwanten van Symons. Wij treffen o.a. Hyacinte Van Weddingen aan, wiens zus gehuwd is met Willy Symons, broer van Lucien. En ook ik ben aanwezig, zij het maar als foto aan de muur. De foto is van het begin der jaren 50.
Een klein boekje van de rommelmarkt en veel herinneringen. Willy


 Aanvulling : 25/11/2014

Meer over  goochelaar  Gaston  Rasquin         

(1904 - 1970)


Een hele tijd geleden zag in in een programma met Marcel Van Thilt, twee mannen praten over goochelaars in België. Zij zochten documentatie over iedereen die zich met de goochelkunst had bezig gehouden. Ik stuurde hen een email om te verwijzen naar dit blog. En reeds de volgende dag kreeg ik een antwoord : ze kenden inderdaad Rasquin en ook zijn artiestennaam : Nuiq-Sar, gewoon een anagram van zijn naam. Zij bedankten mij ook voor de informatie. 

Ondertussen is het zeer interessante boek van deze heren Christ en Kobe Van Hermegen verschenen. En ik heb de indruk dat de persoon op het kaft onze Gaston Rasquin is, die ik in mijn kinderjaren gekend en bewonderd heb. 

Natuurlijk moet u zelf dit prachtige werk, verschenen bij Manteau, aanschaffen, niet alleen als naslagwerk, maar ook uit respect voor de arbeid van de auteurs. Het loont de moeite. 


Toch nog een paar fragmenten uit het werk, waarin verteld wordt wat zijn grote truucs waren : de vogel in de lamp en het water in wijn, koffie en andere dranken. Hij deed tevens iets met ultraviolet licht....

Ik herinner mijn sommige  nummers heel goed, alhoewel ik maar een jaar of acht was.  . 

Over de mannen van "Het Boelvarreke"

Aanvulling door Edward Verhoeven, Leuvenaar (°1941) en kenner van het sociale leven en de geschiedenis van de  verenigingen  van de stad

DE MANNEN VAN HET BOELVARREKE


Gevonden op een rommelmarkt te Diest op 6/4/2014. Prentkaart voor  "Het Boelvarreke"....
De Mannen van 't Boelvarreke zijn opgericht tijdens de tweede wereldoorlog.
 Ik herinner mij nog een foto van een sketch -dat heette toen "schuifke" - op de koer van de Miniemen met als titel: "Het pakje voor de soldaat". De foto heb ik overgemaakt aan het SAL, zoals alle foto's die ik nog in mijn bezit had.

Alle leden kwamen uit de parochie van O.L.V. Middelares en waren allen van CVP signatuur, strekking Patria en niet Vaartstraat. Het is fel overdreven te zeggen dat het allen notabelen of beter gestelden waren (cfr: lijst hierna).Men mag ook niet spreken van een cabaretgezelschap maar van een "Revuegezelschap"
Typisch was ook dat alle rollen door mannen werden gespeeld, er kwam dus nooit een dame op de scène. De dames hielden zich bezig met de kaartenverkoop, maken van de nodige kleren enz., want de mannen van 't Boelvarreke deden alles zelf: teksten, liedjes, kleding, regie, decors kortom alles, behalve de pruiken, die werden destijds geleverd door "Huis Deconinck" in de Statiestraat.

De mannen vergaderden iedere dinsdag met een sigaar en een witteke vanaf 20 uur tot 22 uur bij Pater Moors van de Monfortanen op de Diestsvest te Leuven en pastoor van de parochie van O.L.V. Middelares, daarna gingen ze verder vergaderen { zonder de pastoor) bij Fons Verbeeck in de Diestsestraat tot.... uur.
Bij Fons Verbeeck was het vooraan snoepwinkel, daarachter café en daarachter was er nog een plaats waar met de handboog op een "roos of doel" kon schieten. Hier was ook de boogschuttersclub "De Herderin" gevestigd was en verschillende leden van 't Boelvarreke waren er eveneens lid van. Na de sluiting van het café "Fons Verbeeck" werd het lokaal overgebracht naar de "Mille Colonnes" Martelarenplein.

Na het vertrek van Pastoor Moors wegens pensioen naar Durbuy waar hij ook overleed en het overlijden van enkele leden-sterkhouders, eindigde de vergaderingen en het bestaan van de vereniging.
 Ook zat de moderne samenleving (TV) er voor iets tussen zitten.
Vergeet niet dat men in de glorietijd van de jaarlijkse revues, de stadsschouwburg tot 7 maal volledig uitverkocht was (zelfs de toenmalige staanplaatsen werden volledig verkocht) nl.: zaterdagavond, zondagnamiddag, zondagavond dit twee weekends en de donderdagavond. Het succes was hoofdzakelijk te danken aan het feit dat alle "schuifkes" over "Leuven" gingen zowel op politiek als maatschappelijk vlak.lk geef hier enkele titels die ik me nog herinner:
Ma en Pa Diestsestraat - Leuven Kermis - de harde werkers van den ijzeren weg" - het bezoek van de Mwami van Burundi -de eerste helicopter - de gèbbeltram (Leuven-Tervuren) - de zatte pater (zogezegde studentengrap) - de naoorlogse belastingcontroleur - de lengte van de damesrokken - vliegende schotel boven Leuven - een vlucht met een helicopter enz..
 Een groot aantal foto's van de schuifkes heb ik overgemaakt aan het SAL. leder had ook zijn functie en ieder spelend lid had zijn typische rol : zo was er een dove, de 2 zatte vrienden, de agent. Het waren steeds dezelfde leden  die deze rollen moesten spelen.
 En na ieder schuifke werd er ook een lied gezongen :  ,het waren Leuvense teksten op bestaande liedjes, eigenlijk de "Strangers" avant la lettre. Het einde van de revue werd steevast afgesloten met "Zie zo, geacht publiek, dit was den boelvaar...( of iets in die genre)" maar wel op melodie van "Anchors Away"

Men kan in ieder geval stellen dat de beschadigde toren van de kerk van O.L.V.Middelares hersteld werd met de gelden die de Mannen van 't Boelvarreke bijeenspeelden.
 Later hebben ze nog een revue opgevoerd om het hoofd van Christus, dat weergevonden werd in Frankrijk maar eigenlijk behoorde tot het patrimonium van Sint Pieterskerk, te betalen.


Echte foto (verzameling E.V.)


.Hieronder geef ik (onder alle voorbehoud) de namen en wat uitleg weer van de leden (foto genomen begin jaren 50)Van links naar rechts, onderste rij  :
Zittend:
Lucien SYMONS : handelsingenieur, eigenaar-directeur van de Vlaamse Drukkerij in de Minderbroedersstraat, schepen van Middenstand, speelde altijd typische rollen zoals aristocraat,burgemeester, directeur, de meer notabele rollen, kon ook prachtig zingen. Vader van Hugo Symons.

 Julien HUYBENS, vrijgestelde van den NMBS, gemeenteraadslid, schreef alle teksten zowel van de schuifkes ais van de liedjes. Wist alles wat er zich in Leuven afspeelde. Was ook een helft van Sus en Kobe, een duo drinkebroers dat regelmatig in de revues terugkwam.


Alfons SMETS, erelid, advocaat en burgemeester van Leuven.

 E.P. MOORS, pastoor van de parochie.

 Pierre VANDENBOSCH, spoorwegbeambte, leider van het orkest. Bij de revues werd er steeds live muziek gespeeld door een tamelijk groot orkest, dat in de orkestbak zat.

 Gust VAN AERSCHOT, onderwijzer in de lagere school te Bierbeek, maar afkomstig van de parochie speelde samen met Julien Huybens het duo Sus en Kobe, plus nog andere rollen natuurlijk.

Middelste rij : 
Jules VAN BAEL, bediende, decorbouwer en figurant.

 Louis RONDAS, schilderwerken, maar tevens een zeer goede schilder. Alle doeken van de decors werden door hem geschilderd, soms figurant.

 Roger VANDEPUTTE, elektricien in de stadsschouwburg, de rol van agent was steeds voor hem, vader van schepen en provinciegriffier Jos Vandeputte.

 Jef TUYLS, bediende, decorbouwer en figurant, zijn echtgenote was gemeenteraadslid.

 Gust CARLENS, bediende, speelde zeer vaak de statige madame.Schoonvader van Hugo Symons.

 Milleke SMEYERS, bediende bij de Boerenbond, decorbouwer en figurant.

 Léon DUCHESNE, eigenaar van fietsenfabriek Lovania en van de Zoete Waters {samen met zijn broer Stany) speelde dikwijls de rol van vrouw, was de grootste van het gezelschap, bij het schrijven van sommige schuifkes werd zeer dikwijls geprofiteerd van zijn lengte. Was lid van de C.O.O.

Bovenste rij : 
??? LECOEUVRE, werknemer, decorbouwer en figurant.

 Frans VAN AERSCHOT, arbeider, decorbouwer en figurant, broer van Gust en van bakker Van Aerschot in de statiestraat.

 Jan VERHOEVEN, bediende bij de Sociale Samenwerking. Hij deed het secretariaatswerk en zorgde voor de financiën, soms ook figurant.  Jan  zat bij elke vertoning aan het loket in het theater. 

Henri LENAERTS, hoogleraar KUL en directeur van de Banque du Congo Belge in België (tot deze volledig werd opgedoekt). Was ook een zeer goed acteur. 

Willem MULDERS, bediende Boerenbond, decorbouwer en figurant. 

Gaston RASQUIN, handelsreiziger, en  begenadigd acteur die alle rollen aankon. Woonde op de Diestsevest, maar is na de bombardementen in het Brusselse gaan wonen. Hij is ook gekend als goochelaar met een avondvullend programma, zijn artiestennaam luidde "Dr. Nuiqsar" trad vooral op in parochiezalen, schoonbroer van Lucien Symons.

 René SERGEANT, bediende, zeer goed acteur, speelde veel de rol van een "dove". 

Ik moet ook nog vermelden dat de figuranten soms ook kleine rollen vertolkten.

Ontbreekt op de foto: Albert LENAERTS, technicus bij het toenmalige N.I.R., broer van Henri Lenaerts, was de kleinste van de hoop en vormde dan ook zeer dikwijls een duo met Léon DUCHESNE


De Mannen van 't Boelvarreke werden gedecoreerd in de orde van Sint Mauritius, ik denk in 1951-1952 ? Foto's van de Mannen alleen en van de Mannen met hun familie. Op de familiefoto herken je vooraan links; Jos Vandeputte, de latere schepen en provinciegriffier.
Edward Verhoeven 18/2/2014

Nog enkele foto's van deze groep, bezorgd door E.Verhoeven.Optredens van de Mannen van het Boelvarreke


Beste Willy,

Hierbij de foto's die ik nog heb weergevonden van enkele sketches door de Mannen van 't Boelvarreke in de stadsschouwburg. Te noteren dat de decors door hun zelf werden geschilderd, ook de benodigdheden ( kinderkoetsen, vliegende schotels enz.. werden door de mannen zelf vervaardigd.) 

Volledigheidshalve geef ik hieronder ook wat meer details zoals de namen van de acteurs en de titels van de sketches weer. Het staat je vrij om deze foto's op FB te zetten, indien je ze interessant genoeg vindt, dit geldt eveneens voor de andere foto's die ik je heb toegestuurd. Je doet ermee wat voor jou het beste lijkt. . E.V. 10/3/2014


"On de stoase": Taxichauffeurs = René Sergeant, Gust Carlens, Roger Vandeputte - Koetsier = Julien Huybens - Toinke gazet = Albert Lenaerts.
Inhuldiging Ma Dieststroot : Burgemeester Smets = René S. - Kleien Ma Diestsestroot = Albert Lenaerts. + de ganse groep als figuranten.

"Bui der Pattisjè" Rik Lenaerts en Julien H.

In 't Kaffei : Albert L. - Julien H. -Gust Van Aerschot - Gast(on R.

 "De middenstand" : Julien H. - Rik L. - Gust C. - Gust V.A. - Roger V. - Jan Huybens (eiermarchand) - Gaston Heroes (verver)

"Den assurnceman": Gust V.A. - J., Huybens - Gust C
.
"De drui Lameire" : Leon Duchesne - Rik L. - Gust V. A.
"De kooteverkoepsters" : Albert L. - Julien H. - René S.
 "De crochèt opn de Vlomse Kermis": Kandidate = Gust C. + de ganse groep als figuranten

"De vliegende schaotel " Op de kerktoren: Julien H. en Gust V.A. (Sus en Kobe).   In de schotel Roger V. en ?
" Beziek van de Mwami van Burundi" : Leon D. en Albert L.

"De weirkers van de Uizeren wèg" Stationschef = Lucien S. - zingende Werkman = Gaston R.+ andere leden
" In de Gillenhof" : Op de bank : Rik L. - Moeder 1 : Gust V.A. met Albert L. - Moeder 2 : Gaston R. met Léon D.

En nu weet ik het zeker : Ik heb dit gezien in mijn prille kinderjaren en herinner mij nog de tekst van dat laatste stukje revue, gezongen op een populair melodietje van toen, waarvan ik de titel niet ken.  W.V.     Als de zon schijnt en het regent

Dan is alles weer tof

Yoedieyoedieyoediee

                     Al in de Gillenhof                      


Nawoord : Ik hoop binnenkort deze tekst nog kunnen te illustreren met foto's uit die periode. Een bezoek aan het Stadsarchief dringt zich op.  W.V. 

5 opmerkingen:

 1. Dit vind ik toch wel ongelooflijk, even surfen op het net en dit vinden. Ik ben de kleindochter van Lucien Symons en Maria Rasquin. Wie ben jij?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo daar,
  Ik ben het petekind (kleinzoon van Gaston (Louis) Rasquin en ehb de familie Symons ook goed gekend.
  Groet,
  Piet Keijzer
  piet.keijzer@scarlet.be

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Groeten Piet. Gisteren 7/5 was er een programma op de VRT 1 over mannen die een goochelboek aan 't schrijven zijn en ze hebben, na een mailtje van mij, mijn informatie gevonden,met details, die ze nog niet kenden. Leuk toch dat mijn stukjes toch hun nut hebben voor sommige mensen. En leuk dat ik ook een stukje kleine geschiedenis kan terugbrengen. Ik ben van Leuven en mijn ouders waren zeer goed bevriend met heel de familie Symons, dus ook met de echtgenote van Lucien Symons en haar broer de goochelaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Edward Verhoeven, die mij de meeste van deze foto's bezorgde overleed in 2015. Hij krijgt mijn eeuwige dankbaarheid dat hij mij de kans heeft gegeven een stukje Leuvense geschiedenis te laten voortbestaan via het web, hopelijk nog na mijn verdwijnen. Ik heb Edward pas een paar jaar geleden leren kennen en hij zat nog in de klas met mijn broer zaliger (Jean Louis Vounckx 1941-2012). Ik mis ze allebei....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Nicéphore,

  Op 23 en 24 september 2017 viert de Schouwburg haar 150ste verjaardag. Hiervoor is de erfgoedcel nog op zoek naar foto's van de Schouwburg. Ik zag op jouw blog dat jij enkele foto's hebt van de mannen van 't boelvarreke in de Schouwburg. Heb jij deze foto's nog steeds en heb je misschien nog meer foto's?
  Je kan me altijd contacteren via: erfgoedcel@leuven.be .

  Met vriendelijke groeten,

  Lisa Willemaerts

  BeantwoordenVerwijderen